• Prey یک بازی جدید است و هیچ ارتباطی با عنوان قبلی ندارد